วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภาษาเกาหลีแปลชื่อไทยให้เป็นภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลีแปลชื่อไทยให้เป็นภาษาเกาหลี
 http://www.babylon.com/affiliates/landing/index.php?empty=1&lang=tha&version=freebab&geoip=1 

1 ความคิดเห็น: