วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภาษาเกาหลี ตัวเลข

ภาษาเกาหลี ตัวเลข

เลข
เกาหลีแท้ (Pure Korean)
ตัวยืมมาจากภาษาจีน (Sino-Korean)
0
(คง)
(ยอง)
1
하나() (ฮานา,ฮัน)
(อิล)
2
() (ทุล,ทู)
(อี)
3
() (เซ็ด,เซ)
(ซัม)
4
() (เน็ด,เน)
(ซา)
5
다섯 (ทาซ็อด)
(โอ)
6
여섯 (ยอซ็อด)
(ยุก)
7
일곱 (อิลกบ)
(ชิล)
8
여덟 (ยอดอล)
(พัล)
9
아홉 (อาฮบ)
(คู)
10
(ยอล)
(ชิบ)
11
열하나 (ยอลฮานา)
십일 (ชิบอิล)
12
열둘 (ยอลทุล)
십이 (ชิบอี)
13
열셋 (ยอลเซ็ด)
십삼 (ชิบซัม)
14
열넷 (ยอลเน็ด)
십사 (ชิบซา)
15
열다섯 (ยอลทาซ็อด)
십오 (ชิบโอ)
16
열여섯 (ยอลยอซ็อด)
십육 (ชิบยุก)
17
열일곱 (ยอลอิลกบ)
십칠 (ชิบชิล)
18
열여덟 (ยอล ยอ ดอล)
십팔 (ชิบพัล)
19
열아홉 (ยอล อา ฮบ)
십구 (ชิบกู)
20
스물(스무) (ซือมุล,ซือมู)
이십 (อีชิบ)
30
서른 (ซอรึน)
삼십 (ซัมชิบ)
40
마흔 (มาฮึน)
사십 (ซาชิบ)
50
(ชวิน)
오십 (โอชิบ)
60
예순 (เยซุน)
육십 (ยุกชิบ)
70
일흔 (อิลฮึน)
칠십 (ชิลชิบ)
80
여든 (ยอดึน)
팔십 (พัลชิบ)
90
아흔 (อาฮึน)
구십 (คูชิบ)
100

(แพก)
1,000

(ชอน)
10,000

(มัน)
100,000

십만 (ชิบมัน)
1,000,000

백만 (แพกมัน)
10,000,000

천만 (ชอนมัน)
100,000,000

(ออก)
1,000,000,000

십억 (ชี บอก)
10,000,000,000

백억 (แพ กอก)
100,000,000,000

천억 (ชอ นอก)
1,000,000,000,000

(โช)


เลขอื่นๆ ก็เอามาผสมกับแบบเลขไทย เช่น 26 ก็เป็น 이십육 เป็นต้น
ลองทำดูนะ
1. 65
2. 81
3. 123
4. 212
5. 9095

เฉลย
1. 육십오
2. 팔십일
3. 일백이십삼
4. 이백일십이
5. 구천 구십오

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณที่แบ่งความรู้ให้กันนะค่ะ ชอบมาำกๆๆๆ

    ตอบลบ